Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 90 miliónov eur na podporu prevádzkovateľov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu postihnutého pandémiou koronavírusu. Opatrenie bolo schválené na základe dočasného rámca štátnej pomoci. Cieľom verejnej podpory vo forme priamych grantov je zmierniť vplyv reštriktívnych opatrení, ktoré slovenská vláda musela zaviesť na obmedzenie šírenia koronavírusu, na príjemcov. Pomoc vykompenzuje prevádzkovateľom cestovného ruchu časť ich nepokrytých fixných nákladov a poskytne sa podnikom, ktoré zaznamenali pokles obratu aspoň o 40 % v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021, alebo časť tohto obdobia v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Výška pomoci v rámci opatrenia nepresiahne 10 % nominálneho zníženia čistého obratu. Podľa Komisie je slovenská schéma v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Konkrétne to znamená, že pomoc i) nepresiahne 70 % nepokrytých fixných nákladov s výnimkou mikropodnikov a malých podnikov, kde nepresiahne 90 % nepokrytých fixných nákladov; ii) nepresiahne 10 miliónov eur na príjemcu; a iii) poskytne sa najneskôr 31. decembra 2021. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami dočasného rámca. Na tomto základe Komisia schválila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu pandémie koronavírusu.