Európska komisia prijala stratégiu pre Dôveryhodnú perspektívu rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšiu angažovanosť EÚ v tejto oblasti. EÚ je už teraz najdôležitejším darcom a investorom v regióne, ako aj najdôležitejším politickým partnerom  západného Balkánu. Zároveň je aj najväčším obchodným partnerom tohto regiónu: v roku 2016 činil ročný objem obchodu 43 miliárd eur. Stratégia vymenúva priority a oblasti, v ktorých sa má zintenzívniť spolupráca, a zaoberá sa aj konkrétnymi problémami západného Balkánu – najmä potrebou uskutočniť kľúčové reformy a dosiahnuť dobré susedské vzťahy.

Komisia zároveň predložila šesť základných iniciatív – konkrétnych opatrení, ktoré utužia spoluprácu v najrôznejších oblastiach a podporia transformačný proces v regióne. Iniciatívy sa zameriavajú na konkrétne oblasti spoločného záujmu: právny štát, bezpečnosť a migrácia, spoločensko-hospodársky rozvoj, dopravné a energetické prepojenie, digitálnu agendu, uzmierenie a dobré susedské vzťahy. V období 2018 až 2020 sa v týchto oblastiach plánujú konkrétne kroky.