Nová smernica, na ktorej sa Parlament dohodol s Radou 16. novembra 2023, bola schválená 499 hlasmi za, 100 bolo proti a 23 sa zdržalo hlasovania. Obsahuje aktualizovaný zoznam trestných činov proti životnému prostrediu vrátane nezákonného obchodu s drevom, nadmerného čerpania vodných zdrojov, závažného porušovania legislatívy EÚ o chemických látkach a znečisťovania spôsobeného loďami. Poslanci sa postarali o to, aby nové pravidlá zahŕňali aj tzv. kvalifikované trestné činy, ako sú rozsiahle lesné požiare a závažné znečistenie ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré vedú k zničeniu ekosystému, a preto sú porovnateľné s ekocídou.
Sankcie zahŕňajúce odňatie slobody a pokutyEnvironmentálne trestné činy spáchané jednotlivcami a zástupcami spoločností by sa podľa nových pravidiel mali trestať odňatím slobody, ktorého dĺžka bude závisieť od toho, aké dlhodobé, závažné a nenapraviteľné sú spôsobené škody. Za kvalifikované trestné činy bude možné uložiť trest vo výške osem rokov. Ak páchatelia spôsobia smrť osoby, trest bude predstavovať až desať rokov odňatia slobody, pričom ostatné trestné činy sa budú trestať odňatím slobody na maximálne päť rokov. Okrem toho budú páchatelia povinní obnoviť zničené prostredie do pôvodného stavu a nahradiť škody. Môžu im byť tiež uložené pokuty. V prípade spoločností budú pokuty dosahovať 3 alebo 5 % ich ročného celosvetového obratu, resp. 24 alebo 40 miliónov eur v závislosti od povahy trestného činu. Členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, či budú stíhať trestné činy, ku ktorým došlo mimo ich územia.