Pomocou v minulom týždni zverejneného usmernenia chce Európska komisia pomôcť bezproblémovému uplatňovaniu nových pravidiel ochrany údajov (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Komisia zároveň spustila nový online nástroj, ktorý bude  užitočný občanom, podnikom (najmä malým a stredným podnikom) a ďalším organizáciám pri uplatňovaní nových pravidiel tak, aby z nich mali čo najväčší osoh.29

Nové pravidlá v kocke:

  • Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent – podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ
  • Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ
  • Nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie, možnosť presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej
  • Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: informovať o ohrozujúcom porušení ochrany údajov do 72 hodín
  • Všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov eur, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4 % ich celosvetového ročného obratu.