Slovensko a Bulharsko sú vyzývané k tomu ,aby dodržiavali právne predpisy EÚ o ochrane vody pred znečistením dusičnanmi. V tejto oblasti začala EK voči Slovensku konanie už v novembri 2012. Hoci Slovensko už vyriešilo väčšinu problémov prijatím zákona o hnojivách, krajina musí ešte určiť dostatočný počet pásiem ohrozených dusičnanmi a zabezpečiť, aby bol akčný program pre dusičnany v súlade s právom EÚ. Bulharsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov; v opačnom prípade tieto prípady môžu byť postúpené Súdnemu dvoru EÚ.