Do dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie zostáva 8 týždňov. Komisia preto vo svojom 6. oznámení o pripravenosti na brexit opätovne vyzvala všetky zainteresované strany v EÚ27, aby sa pripravili na scenár bez dohody. Európska komisia uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, urobiť konečné prípravy. Komisia okrem toho navrhla Európskemu parlamentu a Rade aj cielené technické úpravy dĺžky trvania krízových opatrení EÚ v oblasti dopravy v prípade brexitu bez dohody.

Technická úprava konkrétnych krízových opatrení s cieľom zohľadniť dátum 31. október 2019 ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva:

  1. Doprava
  • Nariadenie, ktorým sa zabezpečuje základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave – návrh predĺžiť účinnosť nariadenia do 31.7.2020.
  • Základná letecká prepojenosť – dnešný návrh je predĺžiť účinnosť tohto nariadenia do 24.10.2020.
  1. Rybolovné činnosti
  • Nariadenie o oprávneniach na rybolov: Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup zvolený v krízovom nariadení prijatím podobného opatrenia na rok 2020, aby si rybári z EÚ a Spojeného kráľovstva zachovali vzájomný prístup do svojich vôd aj v roku 2020.
  1. Rozpočet EÚ
  • Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup krízového nariadenia o rozpočte na rok 2019 o podobné opatrenie na rok 2020. Spojené kráľovstvo a prijímatelia zo Spojeného kráľovstva by tak boli naďalej oprávnení zúčastňovať sa na programoch v rámci rozpočtu EÚ a prijímať finančné prostriedky do konca roka 2020, ak Spojené kráľovstvo akceptuje a splní podmienky už stanovené v krízovom nariadení na rok 2019, zaplatí rozpočtové príspevky na rok 2020 a umožní vykonanie požadovaných auditov a kontrol.