Verejné obstarávanie: Európska komisia vyzýva Slovensko, aby správne vykonávalo ustanovenia smernice o opravných prostriedkoch tým, že ukončí opätovné hodnotenie ponúk. Postup verejného obstarávania na úrovni Únie týkajúci sa zákazky na obnovu železnice v hodnote 250 miliónov EUR sa začal v roku 2009, ale hodnotenie ponúk ešte stále nie je ukončené. Zámerom pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania je zabezpečiť, aby verejné obstarávanie bolo transparentné, efektívne a aby poskytlo všetkým hospodárskym subjektom spravodlivú šancu zapojiť sa do výzvy na predkladanie ponúk a získať zákazku. Platí to za predpokladu, že predložené ponuky sú vyhodnotené v rozumnom časovom rámci a prípadné rozhodnutia obstarávatelia efektívne vykonávajú. Nedokončením vyhodnotenia ponúk Slovensko porušilo článok 10 smernice o verejnom obstarávaní služieb vo verejnom záujme (smernica 2004/17/ES), pokiaľ ide o rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi a zákaz diskriminácie uchádzačov. V nadväznosti na formálnu výzvu zaslanú slovenským orgánom v októbri 2014 Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil všetky rozhodnutia o udelení zákazky súvisiace s touto zákazkou a nariadil opätovné hodnotenie ponúk. Takmer dva roky po tomto rozhodnutí však slovenské orgány ešte stále nedokončili hodnotenie. Slovenské orgány nevykonaním a neuplatnením rozhodnutia Najvyššieho súdu porušili článok 2 ods. 8 smernice o opravných prostriedkoch (smernica Rady 92/13/EHS), pokiaľ ide o účinné vykonávanie hodnotenia rozhodujúcich orgánov. Slovenské orgány majú teraz dva mesiace na to, upovedomili Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Slovenska na Súdny dvor EÚ.