Európska komisia dnes uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty dosiahli určitý pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným do roku 2020.

Tohtoročný monitor sa zameriava najmä na vzdelávanie občanov a odráža sa v ňom aj úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia, ako funguje demokracia a naše inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná Európska únia.

Vyberáme zo zistení o Slovensku:

– priepastné rozdiely v úrovni dosiahnutého vzdelania: výsledky študentov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie;
– napriek neustálemu hospodárskemu rastu sú investície do vzdelávania hlboko pod priemerom krajín OECD a EÚ. Nedávno bola navrhnutá nová stratégia vzdelávania a zvýšenie financovania školstva;
– vysokoškolské vzdelávanie treba zmodernizovať, aby získalo medzinárodnejší rozmer;
– hoci sa postavenie učiteľov a školiteľov postupne zlepšuje, stále je pomerne nevýhodné, najmä pokiaľ ide o ich platové podmienky. Hoci sa mzdy učiteľov nedávno zvýšili, ich úroveň konkurencieschopnosti je stále veľmi nízka na západnom Slovensku a najmä v Bratislave;
– v školách by sa mohol dať väčší priestor občianskej výchove;
– pri testovaní žiakov základných škôl (piatakov) v matematike a v slovenskom jazyku sa  potvrdili veľké rozdiely medzi najviac a najmenej rozvinutými regiónmi Slovenska. Najhoršie výsledky boli zaznamenané  v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najlepšie výsledky dosiahli žiaci z Bratislavy. Žiaci zo sociálne znevýhodnených skupín dosiahli približne o polovicu menej bodov ako ich rovesníci zo sociálne priaznivého prostredia (MŠ, 2017).