Komisia navrhuje zlepšiť pracovné podmienky stážistov vrátane odmeňovania, inkluzívnosti a kvality stáží v EÚ. Komisia predložila aj akčný plán na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a navrhuje spolupracovať s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na riešení týchto problémov v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Akčný plán je súčasťou stratégie EÚ na posilnenie jej konkurencieschopnosti a posilnenie jej hospodárskej a sociálnej odolnosti. V pláne sa stanovujú opatrenia v piatich oblastiach, ktoré sa majú urýchlene vykonať na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni sociálnych partnerov: 1. podpora aktivácie nedostatočne zastúpených osôb na trhu práce; 2. poskytovanie podpory na rozvoj zručností, odbornú prípravu a vzdelávanie; 3. zlepšenie pracovných podmienok v určitých odvetviach; 4. zlepšenie spravodlivej mobility pracovníkov a vzdelávajúcich sa osôb v rámci EÚ; a 5. prilákanie talentov z krajín mimo EÚ.