Európska komisia uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ, tzv. správy o jednotlivých krajinách. Ide o balík 26 správ k jednotlivým členským štátom s výnimkou Grécka a Cypru.
Jednotlivé správy poslúžia ako základ pre diskusie s členskými štátmi o ich rozhodnutiach v oblastiach jednotlivých vnútroštátnych politík ešte pred tým než v apríli predložia svoje národné programy. Zo Spprávy o krajine sa bude vychádzať aj pri vypracúvaní konkrétnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny, ktoré vychádzajú koncom jari.
Čo sa týka Slovenska, správa o krajine sa podrobne venuje zamestnanosti; vzdelávaniu; daniam; zdravotníctvu; podnikateľskému prostrediu vrátane výskumu a inovácii, energetiky a dopravy; a kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, e-government, manažment EU fondov a riadenie ľudských zdrojov.