Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Konzultácie s členskými štátmi

Konzultácie s členskými štátmi

Európska komisia zaslala na konzultáciu členským štátom návrh na predĺženie platnosti dočasného rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu (prijatého 19. marca 2020) do 30. júna 2021 a rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasný...

Konanie voči Spojenému kráľovstvu

Konanie voči Spojenému kráľovstvu

Európska komisia zaslala Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu z dôvodu porušenia jeho povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení. Týmto sa začína formálne konanie v prípade nesplnenia povinnosti (infringement). Spojené kráľovstvo má teraz mesiac na odpoveď. V článku...

Právny štát a EÚ

Právny štát a EÚ

Európska komisia uverejnila prvú celoeurópsku správu o právnom štáte. Správa obsahuje príspevky od každého členského štátu a týka sa pozitívneho a negatívneho vývoja v celej EÚ. Vyplýva z nej, že mnohé členské štáty dosiahli vysoký štandard právneho štátu, v EÚ však v...

EÚ proti kybernetickým útokom

EÚ proti kybernetickým útokom

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa stretli, aby otestovali a vyhodnotili svoje schopnosti a odolnosť v prípade útoku na kybernetickú bezpečnosť. Cvičenie, ktoré organizuje Holandsko s podporou...

Európska aliancia surovín

Európska aliancia surovín

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton založili Európsku alianciu surovín, ktorá prepojí priemyselné subjekty s členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou. Jej cieľom je posilniť odolnosť a strategickú autonómiu, hodnotové reťazce...

Štruktúra balíka migračných opatrení

Štruktúra balíka migračných opatrení

Prvý pilier - efektívnejšie a rýchlejšie postupy: - návrh zaviesť integrované konanie na hraniciach, ktoré po prvýkrát zahŕňa skríning pred vstupom, t. j. identifikáciu všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ bez povolenia alebo osôb, ktoré sa na území Únie...

Nový začiatok v oblasti migrácie

Nový začiatok v oblasti migrácie

Európska komisia navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém. Zároveň sa ním nastoľuje rovnováha medzi...

Rezerva zdravotníckeho vybavenia rescEU

Rezerva zdravotníckeho vybavenia rescEU

Po Nemecku a Rumunsku sa aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU. V súčasnosti buduje s finančnou podporou Európskej komisie dovedna 6 členských štátov EÚ spoločné európske zásoby životne dôležitého...

Boj proti rakovine v EÚ

Boj proti rakovine v EÚ

Každoročne sa v EÚ objaví zhruba 120 000 prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80 000 úmrtiam. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou Komisia navrhla ďalšie obmedzenie vystavenia sa karcinogénnym...

Usmernenia o štátnej pomoci v EÚ

Usmernenia o štátnej pomoci v EÚ

V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EU ETS v kontexte systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu